Słownictwo ogólne/Базова лексика

Polecenia/Команди

PolskiУкраїнськаТранскрипція
czy?чи?czy?
dlaczego?чому?czomu?
ile?скільки?skil’ky?
jak długo?як довго?jak dowho?
kiedy?коли?koly?
napiszнапишиnapyszy
narysujнамалюйnamaljuj
obliczпорахуйporachuj
podkreślпідкресльpidkresl’
pokolorujзамалюй/розфарбуй кольоровимzamaljuj/rozfarbuj kol’orami
połączпоєднайpojednaj
rozwiążрозв’яжиrozwjaży
udowodnijдоведиdowedy
uzupełnijдоповниdopowny
wybierzвибериwybery
wykażпокажиpokaży
wyznaczвизначwyznacz
zaznaczпозначpoznacz