Chemia/Хімія

Podstawowe pojęcia / Основні поняття

PolskiУкраїнськаТранскрипція
aktynowceактиноїдиaktynojidy
alkaliczny/zasadowyлужнийlużnyj
anionyаніонanion
atomатомatom
cząsteczkaмолекулаmolekula
cząsteczkaчастинкаczastynka
doświadczenieдослідdoslid
doświadczenie chemiczneхімічний дослідchimicznyj doslid
esterестерester
eterетер/ефірeter/efir
fenoloftaleinaфенолофталеїнfenoloftalejin
gaz obojętnyінертний газinertnyj haz
grupa/rządгрупа/рядhrupa/riad
hydrolizaгідролізhidroliz
ilość substancjiкількість речовиниkilkist’ reczowyny
indykatorіндикаторindykator
izotopізотопizotop
jądroядроjadro
jonіонion
katalizatorкаталізаторkatalizator
kationyкатіонkation
kowalencyjnyковалентнийkowalentnyj
kwasкислотаkyslota
lakmusлакмусlakmus
lantanowceлантаноїдиlantanojidy
liczba atomowaатомна масаatomna masa
liczba masowaмасове числоmasowe czyslo
ligandлігандlihand
ładunekзарядzariad
materiaматеріяmaterija
metalметалmetal
metylowyметиловийmetylowyj
molмольmol’
neutronнейтронnejtron
niemetalнеметалnemetal
nukleonнуклонnuklon
objętośćоб‘ємojem
odczynnikреагентreahent
okresперіодperiod
osadосадosad
osmozaосмосosmos
pierwiastekелементelement
podgrupaпідгрупаpidhrupa
podpoziomпідрівеньpidriwen’
pojemnośćємністьjemnist’
powłoka elektronowaелектронна оболонка/електронний шарelektronna obolonka/elektronnyj szar
poziomрівеньriwen’
produktпродуктprodukt
protonпротонproton
przekształcenieперетворенняperetworennia
reakcja chemicznaхімічна реакціяchimiczna reakcija
roztwórрозчинrozczyn
równanie reakcjiрівняння реакціїriwniannia reakcji
sólсільsil’
stan kwantowyквантовий станkwantowyj stan
stężenie moloweмолярна концентраціяmoliarna koncentracija
substancjaречовинаreczowyna
substancje prosteпрості речовиниprosti reczowyny
substancje złożoneскладні речовиниskladni reczowyny
substratсубстратsubstrat
tablica Mendelejewaтаблиця Менделеєваtablica Mendelejewa
titerтитрtytr
tlenekоксидoksyd
tlenek amfoterycznyамфотерні гідроксидиamfoterni hidroksydy
tłuszczжирżyr
układ okresowy pierwiastków chemicznychперіодична система хімічних елементівperiodyczna systema chimicznych elementiw
ułamek masowyмасова часткаmasowa czastka
utlenianieокисненняokysnennia
wartościowośćвалентністьwalentnist’
wiązanie chemiczneхімічний зв’язокchimicznyj zwjazok
właściwościвластивостіwlastywosti
właściwośćвластивістьwlastywist
współczynnikкоефіцієнтkoficijent
wzórформулаformula
wzór elektoprotonowyелектронна формулаelektrona formula
wzór strukturalnyструктурна формулаstrukturna formula
zasada/ługоснова/лугosnowa/luh
zjawisko fizyczneфізичне явищеfizyczne jawyszcze
związekзв´язокzwiazok
związek chemicznyхімічна сполукаchimiczna spoluka