Chemia/Хімія

Chemia organiczna / Oрганічна хімія

PolskiУкраїнськаТранскрипція
alkanyалканиalkany
alkenyалкениalkeny
alkinyалкіниalkiny
aldehydальдегидal’dehyd
grupa aldehydowaальдегідна групаal’dehidna hrupa
aminyаміниaminy
grupa aminowaаміногрупаaminohrupa
aminokwasyамінокислотиaminokysloty
amfoterycznośćамфотерністьamfoternist’
aromatyczne węglowodoryароматичні вуглеводніaromatyczni wuhlewodni
białkaбілкиbilky
reakcja biuretowaбіуретова реакціяbiuretowa reakcija
związki wielkocząsteczkoweвисокомолекулярні сполукиwysokomolekuliarni spoluky
wyższe kwasy karboksyloweвищі карбонові кислотиwyszczi karbonowi kysloty
wyższe alkoholeвищі спиртиwyszczi spyrty
witaminyвітаміниwitaminy
wiązanie wodoroweводневий зв’язокwodnewyj zwjazok
strukturaструктураstruktura
DNAДНКDNK
RNAРНКRNK
węglowodanyвуглеводиwuhlewody
węglowodoryвуглеводніwuhlewodni
izomeria cis-transцис-транс ізомеріяcys-trans izomerija
hydrolizaгідролізhidroliz
denaturacja białkaденатурація білкаdeneturacija bilka
disacharydyдисахаридиdysacharydy
długość wiązaniaдовжина зв’язкуdowżyna zbjazku
donorдонорdonor
akceptorакцепторakceptor
esteryестериestery
eteryетериetery
tłuszczeжириżyry
izomerізомерizomer
grupa karboksylowaкарбоксильна групаkarboksyl’na hrupa
grupa ketonowaкарбонільна (кетонна) групаkarbanil’na (ketonna) hrupa
kwasy karboksyloweкарбонові кислотиkarbonowi kysloty
kauczukкаучукkauczuk
gumaгумаhuma
wiązanie kowalencyjneковалентний зв’язокkowalentnyj zwiazok
krakingкрекінгkrekinh
monomerмономерmonomer
węglowodory nasyconeнасичені вуглеводніnasyczeni wuhlewodni
niezbędne alfa-aminokwasyнезамінні альфа-амінокислотиnezaminni al’fa-aminokysloty
węglowodory nienasyconeненасичені вуглеводніnenasyczeni wuhlewodni
kwasy nukleinoweнуклеїнові кислотиnukleijnowi kysloty
nuklidнуклідnuklid
liczba oktanowaоктанове числоoktanowe czyslo
peptydпептидpeptyd
surfaktantyповерхнево-активні речовини ПАРpowerchnewo-aktywni reczowyny PAR
wiązanie podwójneподвійний зв’язокpodwijnyj zwiazok
polimerполімерpolimer
polisacharydyполісахаридиpolisacharydy
wiązanie polarneполярний зв’язокpoliarnyj zwiazok
wiązanie potrójneпотрійний зв’язокpotrijnyj zwiazok
rodnikрадикалradykal
uwodornienieгідруванняhidruwannia
hydratacjaгідратаціяhidratacija
dyhydratacjaдегідратаціяdehidratacija
odwodornienieдегідруванняdehidruwannia
halogenowanieгалогенуванняhalokenuwannia
estryfikacjaестерифікаціяesteryfikacija
nitrowanieнітруванняnitruwannia
polikondensacjaполіконденсаціяpolikondensacija
polimeryzacjaполімеризаціяpolimeryzacija
grupa fenylowaфенілfenil
fenolфунолfunol
fermentacjaферментferment
frakcjaфракціяfrakcija
grupa charakterystycznaфункціональна (характеристична) групаfunkcional’na (charakterystyczna) hrupa
cykloalkanyциклоалканиcykloalkany
reakcja jakościowaякісна реакціяjakisna reakcija