Razemwszkole / Разом у школі

Znajdź słowo / Знайди слово

PolskiУкраїнськаТранскрипція
biologiczne   wietrzenieбіологічне вивітрюванняbiolohiczne wywitrjuwannia
chitynaхітинchityn
drożdżeдріжджіdriżdżi
enzymyферментиfermenty
glikogenглікогенhlikohen
grzybicaмікозmikoz
grzybniaгрибницяhrybnycia
hubaтрутовикtrutowyk
karpoforплодове тілоplodowe tilo
konidiumконідіїkonidiji
mikoryzaмікоризаmikoryza
osłona całkowitaзагальне покривалоzahal’ne pokrywalo
osłona częściowaчасткове покривалоczastkowe pokrywalo
pączkowanieбрунькуванняbrun’kowannia
porosty
- krzaczkowate
- listkowate
- skorupiaste
лишайники
- кущисті
- листуваті
- нaкипні
lyszajnyky
- kuszczysti
- lystuwati
- nakypni
saprotrofyсапротрофиsaprotrofy
strzępkaгіфиhify
trawienie zewnątrzkomórkoweпозаклітинне травленняpozaklitynne trawlennia
wchłanianieвсмоктуванняwsmoktuwannia
aparat szparkowyпродихprodych
bielmoендоспермendosperm
bulwa korzeniowaкореневі бульбиkorenewi bul’by
cebulaцибулинаcybulyna
czapeczkaкореневий чохликkorenewyj czochlyk
dno kwiatoweквітколожеkwitkołoże
drewnoдеревинаderewyna
epidermaепідермісepidermis
hipokotylпідсімядольне коліноpidsimiadol’ne kolino
kambiumкамбійkambij
kąt liściowyлисткова пазухаlystowa pazucha
kielichчашечкаczaszeczka
kłączeкорневищеkornewyszcze
kora drzewaдеревна кораderewna kora
korekкорокkorok
korzeń   (główny/boczny)корінь (головний/бічний)korin’ (holownyj/bicznyj)
kwiatквіткаkwitka
kwiatostanсуцвіттяsucwittja
listekлистокlystok
liścieńсімядоляsimjadolia
łagiewka   pyłkowaпилкова трубкаpylkowa trubka
łodygaстеблоstebło
łubлубłub
międzywęźlaміжвузляmiżwyzlia
miękisz gąbczasty   / паренхимаосновна тканина / паренхімаosnowna tkanyna / parenchima
nasionoнасінинаnasinyna
odkładвідводкиwidwodky
odżywianie   mineralneмінеральне живленняmineral’ne żywlennia
organy wegetatywneвегетативні органиwehetatywni orhany
oskórekкутикулаkutykula
owocплідplid
owoc zbiorowyсупліддяsupliddia
pąkбрунькаbrun’ka
pędпагінpahin
płatki koronyоцвітинаocwityna
pręcikтичинкаtyczynka
propagulaживець/пропагулаżywec’/propahula
roślinny jednopienneоднодомні рослиниodnodomni roslyny
rozmnażanie   bezpłciowe (wegetatywne)вегетативне розмноженняwehetatywne rozmnożennia
siewkaпроростокprorostok
skórkaшкіркаszkirka
skórka korzenia / ryzodermaшкірка кореня/ ризодермаszkirka korenia/ ryzoderma
słój rocznyрічне кільцеriczne kil’ce
słupekматочкаmatoczka
strefa korzeni   bocznychзона провіднаzona prowidna
strefa podziałowaзона поділуzona podilu
strefa włośnikowaзона всмоктуванняzona wsmoktuwannia
strefa wzrostuзона розтягуzona roztiahu
szypułkaквітконіжкаkwitkoniżka
tkanka pokrywającaпокривна тканинаpokrywna tkanyna
tkanka przewodzącaпровідна тканинаprowidna tkanyna
tkanka   twórczaтвірна тканинаtwirna tkanyna
warzywo korzenioweкоренеплідkoreneplid
węzełвузолwuzol
wiązka przewodzącaпровідний пучокprowidnyj puczok
włośnikкореневий волосокkorenewyj wolosok
wymiana gazowaгазообмінhazoobmin
zapłodnienieзаплідненняzaplidnennia
zapylanieзапиленняzapylennia
amebaамебаameba
anabiozaанабіозanabioz
autotrofy - organizm samożywnyавтотрофиawtotrofy
bakteriaбактеріяbakteria
bakterie mlekoweмолочнокислі бактеріїmolocznokysli bakteriij
eukariontyеукаріотиeukarioty
еuglena zielonaевгена зеленаewhena zelena
fagocytozaфагоцитозfahocytoz
gąbkaгубкаhubka
glonyводоростіwodorosti
heterotrofyгетеротрофиheterotrofy
nabłonekепітелійepitelij
nibynóżkiнесправжні ніжкиnesprawżni niżky
okrzemkiдіатомові водоростіdiatomowi wodorosti
pantofelekінфузорія туфелькаinfuzorija tufel’ka
pasożytnictwoпаразитизмparazytyzm
prokariontyпрокаріотиprokarioty
siniceціанобактеріїcianobakteriij
symbiozaсимбіозsymbioz
tkanki
- nabłonkowa
- mięśniowa
- nerwowa
- łącznа
тканина
- епітеліальна
- нервова
- сполучна
tkanyna
- epitelial’na
- mjazowa
- nerwowa
- spoluczna
tkanki twórcze/merystemрепродуктивні клітини/меристемаreproduktywni klityny/merystema
toksynyтоксиниtoksyny
wićджгутикdżhutyk
bezkręgowceбезхребетніbezchrebetni
błona komórkowaклітинна мембрана (оболонка)klitynna membrana (obolonka)
chloroplastyхлоропластиchloroplasty
chromosomyхромосомиchromosomy
cudzożywne   organizmy (heterotrofy)гетеротрофиheterotrofy
cytoplazma (cytozol)цитоплазмаcytoplazma
DNAДНКDNK
fotosyntezaфотосинтезfotosyntez
gadyрептиліїreptyliji
grzybyгрибиhryby
jądro komórkoweядроjadro
komórkaклітинаklityna
krewкровkrow
kręgowceхребетніchrebetni
mięczakiмолюскиmolusky
mikroskopмікроскопmikroskop
mitochondriumмітохондріяmitochondrija
narządорганorhan
nicienieнематоди (круглі черви)nematody (kruhli czerwy)
organellaорганелaorhanela
organizmорганізмorhanizm
parzydełkowceкнідаріїknidariji
pierścieniceкільчасті червиkilczasti czerwy
płazińceплоскі червиploski czerwy
płazyамфібії (земноводні)amfibiji (zemnowodni)
ptakiптахиptachy
roślinyрослиниroslyny
rybosomyрибосомиrybosomy
rybyрибиryby
ssakiссавціssawci
stawonogiчленистоногіczlenystonohi
strunowceхордовіchordowi
syntezaсинтезsyntez
ściana komórkowaклітинна стінкаklitynna stinka
tkankaтканинаtkanyna
układ narządówсистема органівsystema orhaniw
wakuola (trawienna/kurczliwa)вакуоля (травна/скоротлива)wakuolia (trawna/skorotlywa)
zwierzętaтвариниtwaryny
bagnoболотoboloto
brunatniceбурі водоростіburi wodorosti
chwytnikiризоїдиryzoijdy
czynnik środowiskowyекологічний факторekolohicznyj faktor
drzewoдеревoderewo
dwuliścienneдводольніdwodol’ni
forma życiowaжиттєва формаżyttiewa forma
gametofitстатеве поколінняstatewe pokolinnia
gatunekвидwyd
gromadaвідділwiddil
grupa ekologicznaекологічна групаekolohiczna hrupa
grupa roślinрослинне угрупованняroslynne uhrupowannja
igłaголкаholka
jednoliścienneоднодольніodnodolni
klasaкласklas
kłosekколосокkolosok
krasnorostyчервоні водоростіczerwoni wodorosti
królestwoцарствоcarstwo
krzewчагарни́кczaharnyk
krzewinkaчагарничокczaharnyczok
lasлісlis
łąkaлукłuk
mchyмохиmochy
nagonasienneголонасінніholonasinni
okrytonasienneпокритонасінніpokrytonasinni
paprocieпапоротіpaporoti
PolskiУкраїнськаТранскрипція
przedrośleзаростокzarostok
pustyniaпустеляpusteliа
rodzajрідrid
rodzinaродинаrodyna
rośliny zielneтрав'янисті рослиниtrawianysti roslyny
rządпорядокporiadok
skrzypхвощchwoszcz
sporofitнестатеве поколінняnestatewe pokolinnia
stepстепstep
systematykaсистематикаsystematyka
szyszkaшишкаszyszka
warunki środowiskaумови середовищаumowy seredowyszcza
widłakплаунplaun
zarodniaспорангійsporanhij
zarodnikiспориspory
alkanyалканиalkany
alkenyалкениalkeny
alkinyалкіниalkiny
aldehydальдегидal’dehyd
grupa aldehydowaальдегідна групаal’dehidna hrupa
aminyаміниaminy
grupa aminowaаміногрупаaminohrupa
aminokwasyамінокислотиaminokysloty
amfoterycznośćамфотерністьamfoternist’
aromatyczne węglowodoryароматичні вуглеводніaromatyczni wuhlewodni
białkaбілкиbilky
reakcja biuretowaбіуретова реакціяbiuretowa reakcija
związki wielkocząsteczkoweвисокомолекулярні сполукиwysokomolekuliarni spoluky
wyższe kwasy karboksyloweвищі карбонові кислотиwyszczi karbonowi kysloty
wyższe alkoholeвищі спиртиwyszczi spyrty
witaminyвітаміниwitaminy
wiązanie wodoroweводневий зв’язокwodnewyj zwjazok
strukturaструктураstruktura
DNAДНКDNK
RNAРНКRNK
węglowodanyвуглеводиwuhlewody
węglowodoryвуглеводніwuhlewodni
izomeria cis-transцис-транс ізомеріяcys-trans izomerija
hydrolizaгідролізhidroliz
denaturacja białkaденатурація білкаdeneturacija bilka
disacharydyдисахаридиdysacharydy
długość wiązaniaдовжина зв’язкуdowżyna zbjazku
donorдонорdonor
akceptorакцепторakceptor
esteryестериestery
eteryетериetery
tłuszczeжириżyry
izomerізомерizomer
grupa karboksylowaкарбоксильна групаkarboksyl’na hrupa
grupa ketonowaкарбонільна (кетонна) групаkarbanil’na (ketonna) hrupa
kwasy karboksyloweкарбонові кислотиkarbonowi kysloty
kauczukкаучукkauczuk
gumaгумаhuma
wiązanie kowalencyjneковалентний зв’язокkowalentnyj zwiazok
krakingкрекінгkrekinh
monomerмономерmonomer
węglowodory nasyconeнасичені вуглеводніnasyczeni wuhlewodni
niezbędne alfa-aminokwasyнезамінні альфа-амінокислотиnezaminni al’fa-aminokysloty
węglowodory nienasyconeненасичені вуглеводніnenasyczeni wuhlewodni
kwasy nukleinoweнуклеїнові кислотиnukleijnowi kysloty
nuklidнуклідnuklid
liczba oktanowaоктанове числоoktanowe czyslo
peptydпептидpeptyd
surfaktantyповерхнево-активні речовини ПАРpowerchnewo-aktywni reczowyny PAR
wiązanie podwójneподвійний зв’язокpodwijnyj zwiazok
polimerполімерpolimer
polisacharydyполісахаридиpolisacharydy
wiązanie polarneполярний зв’язокpoliarnyj zwiazok
wiązanie potrójneпотрійний зв’язокpotrijnyj zwiazok
rodnikрадикалradykal
uwodornienieгідруванняhidruwannia
hydratacjaгідратаціяhidratacija
dyhydratacjaдегідратаціяdehidratacija
odwodornienieдегідруванняdehidruwannia
halogenowanieгалогенуванняhalokenuwannia
estryfikacjaестерифікаціяesteryfikacija
nitrowanieнітруванняnitruwannia
polikondensacjaполіконденсаціяpolikondensacija
polimeryzacjaполімеризаціяpolimeryzacija
grupa fenylowaфенілfenil
fenolфунолfunol
fermentacjaферментferment
frakcjaфракціяfrakcija
grupa charakterystycznaфункціональна (характеристична) групаfunkcional’na (charakterystyczna) hrupa
cykloalkanyциклоалканиcykloalkany
reakcja jakościowaякісна реакціяjakisna reakcija
aktynowceактиноїдиaktynojidy
alkaliczny/zasadowyлужнийlużnyj
anionyаніонanion
atomатомatom
cząsteczkaмолекулаmolekula
cząsteczkaчастинкаczastynka
doświadczenieдослідdoslid
doświadczenie chemiczneхімічний дослідchimicznyj doslid
esterестерester
eterетер/ефірeter/efir
fenoloftaleinaфенолофталеїнfenoloftalejin
gaz obojętnyінертний газinertnyj haz
grupa/rządгрупа/рядhrupa/riad
hydrolizaгідролізhidroliz
ilość substancjiкількість речовиниkilkist’ reczowyny
indykatorіндикаторindykator
izotopізотопizotop
jądroядроjadro
jonіонion
katalizatorкаталізаторkatalizator
kationyкатіонkation
kowalencyjnyковалентнийkowalentnyj
kwasкислотаkyslota
lakmusлакмусlakmus
lantanowceлантаноїдиlantanojidy
liczba atomowaатомна масаatomna masa
liczba masowaмасове числоmasowe czyslo
ligandлігандlihand
ładunekзарядzariad
materiaматеріяmaterija
metalметалmetal
metylowyметиловийmetylowyj
molмольmol’
neutronнейтронnejtron
niemetalнеметалnemetal
nukleonнуклонnuklon
objętośćоб‘ємojem
odczynnikреагентreahent
okresперіодperiod
osadосадosad
osmozaосмосosmos
pierwiastekелементelement
podgrupaпідгрупаpidhrupa
podpoziomпідрівеньpidriwen’
pojemnośćємністьjemnist’
powłoka elektronowaелектронна оболонка/електронний шарelektronna obolonka/elektronnyj szar
poziomрівеньriwen’
produktпродуктprodukt
protonпротонproton
przekształcenieперетворенняperetworennia
reakcja chemicznaхімічна реакціяchimiczna reakcija
roztwórрозчинrozczyn
równanie reakcjiрівняння реакціїriwniannia reakcji
sólсільsil’
stan kwantowyквантовий станkwantowyj stan
stężenie moloweмолярна концентраціяmoliarna koncentracija
substancjaречовинаreczowyna
substancje prosteпрості речовиниprosti reczowyny
substancje złożoneскладні речовиниskladni reczowyny
substratсубстратsubstrat
tablica Mendelejewaтаблиця Менделеєваtablica Mendelejewa
titerтитрtytr
tlenekоксидoksyd
tlenek amfoterycznyамфотерні гідроксидиamfoterni hidroksydy
tłuszczжирżyr
układ okresowy pierwiastków chemicznychперіодична система хімічних елементівperiodyczna systema chimicznych elementiw
ułamek masowyмасова часткаmasowa czastka
utlenianieокисненняokysnennia
wartościowośćвалентністьwalentnist’
wiązanie chemiczneхімічний зв’язокchimicznyj zwjazok
właściwościвластивостіwlastywosti
właściwośćвластивістьwlastywist
współczynnikкоефіцієнтkoficijent
wzórформулаformula
wzór elektoprotonowyелектронна формулаelektrona formula
wzór strukturalnyструктурна формулаstrukturna formula
zasada/ługоснова/лугosnowa/luh
zjawisko fizyczneфізичне явищеfizyczne jawyszcze
związekзв´язокzwiazok
związek chemicznyхімічна сполукаchimiczna spoluka
bagietkaсклянна паличкаsklianna palyczka
buteleczkaпляшечкаpljaszeczka
cylinder miarowyмірний циліндрmirnyj cylindr
fiolkaфіал/флаконfial/flakon
kolba okrągłodennaколба круглодоннаkolba kryhlodonna
kolba płaskodennaколба плоскодоннаkolba ploskodonna
krystalizatorкристалізаторkrystalizator
moździerzступкаstupka
palnikпальникpal’nyk
pęsetaпінцетpincet
pipetaпіпеткаpipetka
probówkaпробіркаprobirka
statywштативsztatyw
szalkaчашкаczaszka
szpatułkaшпательszlatel’
zlewkaхімічна склянкаchimiczna sklianka
granulkiгранулиhranuly
hydrolizaгідролізhidroliz
kryształкристалkrystal
krzepnięcieзамерзанняzamerzannia
lódлідlid
oparyвипариwypary
para wodnaводяна параwodiana para
parowanieпароутворенняparoutworennia
plazmaплазмаplazma
proszekпорошокporoszok
przygotowanieприготуванняpryhotuwannia
resublimacjaдесублімаціяdesublimacija
skraplanieзрідженняzridżennia
spalanieзгоранняzhorannia
stan ciekły/cieczрідкий стан/рідинаridkyj stan/ridyna
stan gazowy/gazгазовий стан/газhazowyj stan/haz
stan stały/ciało stałeтвердий стан/тверде тілоtwerdyj stan/twerde tilo
sublimacjaсублімаціяsublimacija
topnienieплавленняplawlennia
wodaводаwoda
wrzenieкипінняkypinnia
zamarzanieзамороженняzamopożennia
barwa/kolorколірkolir
charakter   chemicznyхімічна природаchimiczna pryroda
elektroujemnośćелектронегативністьelektronehatywnist’
gęstośćгустинаhustyna
lepkośćв’язкістьwjazkist’
masaмасаmasa
masa molowaмолярна масаmoliarna masa
palnośćгорючістьhorjoczist’
promieniowanieрадіоактивністьradioaktywnist’
przewodność   elektrycznaелектропровідністьelektroprowidnist’
reaktywnośćреактивністьreaktywnist’
rozpuszczalnośćрозчинністьrozczynnist’
smakсмакsmak
temperatura   topnieniaтемпература плавленняtemperatura plawlennia
temperatura wrzeniaтемпература кипінняtemperatura kypinnia
twardośćтвердістьtwerdist’
zapachзапахzapach
bezwładnośćінерціяinercija
ciało fizyczneфізичне тілоfizyczne tilo
drugaдругаdruha
oddziaływać naвпливати наwplywaty na
opór ruchuопір рухуopir ruchu
pierwszaпершаpersza
swobodne spadanie ciałвільне падінняwil’ne padinnia
trzeciaтретяtretia
zasada dynamiki Newtonaзакон Ньютонаzakon niutona
zjawisko odrzutuявище реактивного   рухуjawyszcze   reaktywnoho ruchu
atmosferycznyатмосфернийatmosfernyj
ciśnienieтискtysk
czynnikчинникczynnyk
hydrostatycznyгідростатичнийhidrostatycznyj
kierunekнапрямокnapriamok
naciskać naнатискати наnatyskaty na
objętośćоб'ємobiem
opór elektrycznyeлектричний опірelektrycznyj opir
parcieзусилляzusyllia
pływanie ciałплавання тiлplawannia til
prawo ArchimedesaЗакон Архімедаzakon archimeda
prawo PascalaЗакон Паскаляzakon paskalia
prostopadle do podłożaперпендикулярно до   поверхніperpendykuliarno do   powerchni
siła naciskuсила тискуsyla tysku
wewnątrzусерединіuseredyni
wynikрезультатrezul’tat
wywierać parcieчинити тискczynyty tysk
zewnątrzззовніzzowni
analiza wykresuаналіз діаграмиanaliz diahramy
badanie ruchuдослідження рухуdoslidżennja ruchu
pędiмпульсimpuls
poruszać sięрухатисяruchatysja
przyspieszenieприскоренняpryskorennja
ruchрухruch
ruch jednostajnie przyspieszonypівноприскорений рухriwnopryskorenyj   ruch
ruch jednostajnyрівномірний рухriwnomirnyj ruch
ruch prostoliniowyпрямолінійний рухpriamolinijnyj ruch
ruch zmiennyзмінний рухzminnyj ruch
względność ruchuвідносність рухуwidnosnist’ ruchu
ciało stałeтверде тілоtwerde tilo
cieczрiдинаridyna
czasчасczas
drogaшляхszljah
energiaенергіяеnerhija
gazгазhaz
gęstośćщільністьszczilnist’
masaмасаmasa
napięcie elektryczneeлектрична напругаelektryczna napruha
natężenie prąducила струмуsila strumu
obiektоб'єктobjekt
powierzchniaповерхняpowerchnja
prędkośćшвидкiстьszwydkist’
siłacилаsyla
stałaстала (константа)stala (konstanta)
stanстанstan
wykresграфікgrafik
wzórформулаformula
zmiennaзміннаzminna
częstotliwośćЧастотаczastota
długość faliдовжина хвиліdowżyna hwyli
energiaенергіяenerhija
energia kinetycznaкінетична енергіяkinetyczna enerhija
energia mechanicznaмеханічна енергіяmechaniczna enerhija
energia potencjalnaпотенціальна енергіяpotencial’na enerhija
grawitacjaгравітаціяhrawitacija
jednostki mocyодиниця вимірювання потужностіodynycia wymiriuwannia potużnosti
mocпотужністьpotużnist’
pracaроботаrobota
sprężystośćпружністьprużnist’
zasada zachowania energiiзакон збереження енергіїzakon zbereżennia enerhiji
ciepło właściweпитома теплоємністьpytoma teplojemnist’
energia wewnętrznaвнутрішня енергіяwnutrisznia enerhija
energia zewnętrznaзовнішня енергіяzownisznia enerhija
krzepnięcieзамерзанняzamerzannia
parowanieпаруванняparuwannia
przekazywanie ciepłaпередача теплаperedacza tepla
przepływ ciepłaпотік теплаpotik tepla
resublimacjaдеcубліма́ціяdesublimacija
skraplanieконденсаціяkondensacija
sublimacjacубліма́ціяsublimacija
temperaturaтемператураtemperatura
topnienieплавленняplawlennia
w wyniku pracyв результаті роботиw rezul’tati roboty
zmiana energiiзміна енергіїzmina enerhiji
zmiana stanu skupieniaзміна фізичного стануzmina fizycznoho stanu
atomатомatom
cząsteczkaмолекула/частинкаmolekuła/czastynka
ładunek elektrycznyeлектричний зарядelektrycznyj zarjad
napięcieнапругаnapruga
natężenie prąduсила струмуsyla strumu
oddziaływanieвзаємодіяwzajemodija
powodowaćспричинятиspryczyniaty
siła ciężkościсилa тяжінняsylaa tiażinnia
wpłynąć naвпливати наwpływaty na
złożony zскладений зskładenyj z
kwadraчвертьczwert’
nów, Księżyc w nowiuмолодий місяць, молодикmolodyj misiać, molodyk
pełniaповний місяць, місяць у повніpownyj misiać, misiać u powni
nizinaнизовинаnyzowyna
wyżynaнагряnahirja
równinaрівнинаriwnyna
depresjaдепресіяdepresija
pagórekпагорбpahorb
wzgórzeпагорбpahorb
pojezierzeозерний крайozernyj kraj
dolinaдолинаdolyna
góraгораhora
kotlinaкотловинаkotlowyna
archipelagархіпелагarchipelag
jezioroозероozero
mierzejaкосаkosa
morzeмореmore
oceanокеанokean
półwysepпівострівpiwostriw
pustyniaпустеляpustelia
rzekaрічкаriczka
skałaскеляskelia
stepстепstep
szczytвершинаwerszyna
wąwózущелинаuszczelyna
wyspaострівostriw
zalewводосховищеwodoschowyszcze
AfrykaАфрикаafryka
Ameryka PołudniowaПівденна Америкаpiwdenna ameryka
Ameryka PółnocnaПівнічна Америкаpiwniczna ameryka
AzjaАзіяazija
AntarktydaАнтарктидаantarktyda
AustraliaАвстраліяawstralija
EuropaЄвропаjewropa
EuropaЄвропаjewropa
AlbaniaАлбаніяalbanija
AndoraАндорраandorra
AustriaАвстріяawstrija
BelgiaБельгіяbelhija
Białoruś*Білорусьbiłoruś
Bośnia i HercegowinaБоснія і Герцеговинаbosniya i hertsehovyna
BułgariaБолгаріяbolharija
ChorwacjaХорватіяchorwatija
Cypr*Кіпрkipr
CzarnogóraЧорногоріяczornohoria
CzechyЧехіяczechija
DaniaДаніяdanija
EstoniaЕстоніяestonija
FinlandiaФінляндіяfinlandija
FrancjaФранціяfrancija
GrecjaГреціяhrecija
HiszpaniaІспаніяispanija
HolandiaГолландіяhollandija
IrlandiaІрландіяirlandija
IslandiaІсландіяislandija
LichtensteinЛіхтенштейнlikhtenshteyn
Kosowo*Косовоkosowo
LitwaЛитваłytwa
LuksemburgЛюксембургljuksemburh
ŁotwaЛатвіяłatwija
MacedoniaМакедоніяmakedonija
MaltaМальтаmal’ta
MołdawiaМолдоваmoldowa
MonakoМонакоmonako
NiemcyНімеччинаnimeczczyna
NorwegiaНорвегіяnorwehija
PolskaПольщаpol’szcza
PortugaliaПортугаліяportuhalija
rosjaросіяrosija
RumuniaРумуніяrumunija
San MarinoСан-Мариноsan-maryno
SerbiaСербіяserbija
SłowacjaСловаччинаslowaczczyna
SłoweniaСловеніяsloveniya
SzwajcariaШвейцаріяszwejcaria
SzwecjaШвеціяszwecija
Turcja*Туреччинаtureczczyna
UkrainaУкраїнаukrajina
WatykanВатиканwatykan
WęgryУгорщинаuhorszczyna
Wielka BrytaniaВеликобританіяwelykobrytanija
AzjaАзіяazija
AfganistanAфганістанafhanistan
Arabia SaudyjskaСаудівська Аравіяsaudiws’ka arawija
ArmeniaВірменіяwirmenija
AzerbejdżanАзербайджанazerbajdżan
BahrajnБахрейнbachrejn
BangladeszБангладешbanhladesz
BhutanБутанbutan
BruneiБрунейbrunej
ChinyКитайkytaj
Cypr*Кіпрkipr
FilipinyФіліппіниfilippiny
Gruzja*Грузіяhruzija
IndieІндіяindija
IndonezjaІндонезіяindonezija
IrakІракirak
IranІранirak
IzraelІзраільizrail’
JaponiaЯпоніяjaponija
JemenЄменjemen
JordaniaЙорданіяjordanija
KambodżaКамбоджаkambodża
KatarКатарkatar
KazachstanКазахстанkazachstan
KirgistanКіргизстанkirhyzstan
Korea PołudniowaПівденна Кореяpiwdenna koreja
Korea PółnocnaПівнічна Кореяpiwniczna koreja
KuwejtКувейтkuwejt
LaosЛаосlaos
LibanЛіванliwan
MalediwyМальдівиmal’diwy
MalezjaМалайзіяmalajzija
MjanmaМянмаmjanma
MongoliaМонголіяmonholija
NepalНепалnepal
OmanОманoman
PakistanПакистанpakystan
Rosja*Росіяrosija
SingapurСінгапурsinhapur
Sri LankaШрі-Ланкаszri-lanka
SyriaСиріяsyrija
TadżykistanТаджикистанtadżykystan
TajlandiaТаïландtailand
Timor WschodniСхідний Тиморschidnyj tymor
Turcja*Туреччинаtureczczyna
TurkmenistanТуркменістанturkmenistan
UzbekistanУзбекистанuzbejystan
WietnamВєтнамwjetnam
Zjednoczone Emiraty ArabskieОб'єднані Арабські Еміратиobjednani arabs’ki emiraty
AzjaАзіяazija
AfganistanAфганістанafhanistan
Arabia SaudyjskaСаудівська Аравіяsaudiws’ka arawija
ArmeniaВірменіяwirmenija
AzerbejdżanАзербайджанazerbajdżan
BahrajnБахрейнbachrejn
BangladeszБангладешbanhladesz
BhutanБутанbutan
BruneiБрунейbrunej
ChinyКитайkytaj
Cypr*Кіпрkipr
FilipinyФіліппіниfilippiny
Gruzja*Грузіяhruzija
IndieІндіяindija
Ocean ArktycznyПівнічний Льодовитий   океанpiwnijenyja l’odowytnj okean
Ocean Atlantycki, AtlantykАтлантичний океан,   Атлантикаatlantycznyj okean,   atlantyka
Ocean IndyjskiІндійський океанindijs’kyj okean
Ocean Spokojny, PacyfikТихий океанtychyj okean
południeпівденьpiwdeń
północпівнічpiwnicz
wschódсхідschid
zachódзахідzachid
“Solidarność”“Солідарність”“Solidarnist’’”
11 listopada11 листопадаOdynadcatoho lystopada
15 sierpnia15 серпняPjatnacatoho serpnia
Akcja pod ArsenałemАкція під арсеналомAkcija pid Arsenalom
Armia KrajowaАрмія КрайоваArmija Krajowa
biografiaбіографіяbiohrafija
bohaterгеройheroj
Centralny Okręg PrzemysłowyЦентральний індустріальний регіонCentral’nyj Industrialnyj rehion
Cud nad Wisłąчуд над ВіслоюCzud nad Wisloju
czołgтанкtank
czynnikфакторfaktor
demokracjaдемократіяdemokratija
działania zbrojneвійськові діїwijskowi diji
eksportекспортeksport
frontфронтfront
harcerzскаутskaut
importімпортimport
Jan Paweł IIЯн Павло IIJan Pawło Druhij
kardynałкардиналkardynal
ministerміністрministr
naczelnik państwaначальник державиnaczalnik derżawy
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy WyklętychНаціональний день пам'яті проклятих солдатівNacionalnyj den’ pamjati prokljatych soldatiw
odbudowa krajuвідбудова країниwidbudowa krajiny
odrodzona Polskaвідроджена Польщаwidrodżena Polszcza
okupacjaокупаціяokupacija
opozycja antykomunistycznaантикомуністична опозиціяantykomunistyczna opozycija
Orlęta lwowskieльвівські орлятаLwiwski orljata
papieżпапа римськийpapa rymskyj
Polskie Państwo PodziemneПольська підпільна державаPolska pidpil’na derżawa
pontyfikatпонтифікатpontyfikat
port morskiпортове містоportowe misto
prezydentпрезидентprezydent
PRL = Polska Rzeczpospolita LudowaПНР = Польська Народна РеспублікаPNR = Polska Narodna Respublika
prymasпримасprymas
przejąć władzęздобути владуzdobuty wladu
stan wojennyвоєнний станwojennyj stan
strajki robotniczeстрайки робітниківstrajky robitnykiw
sukcesуспіхuspich
Szare SzeregiСірі шеренгиSiri Szerenhy
Święto Wojska PolskiegoДень польського військаDeń pol’s’kogo wijs’ka
trudności gospodarczeекономічні труднощіekonomiczni trudnoszczi
upadek komunizmuпадіння комунізмуpadinnja komunizmu
ustrój państwaустрій державиustrij derżawy
walczyćборотисяborotysja
Wolne Miasto GdańskВільне місто ГданськWilne misto Hdan’sk
wybuch II wojny światowejпочаток Другої світової війниpoczatok druchoji switowoji wijny
zakończenie wojnyзакінчення війниzakinczennja wijny
Związek Sowiecki/RadzieckiРадянський СоюзRadjanskij sojuz
związek zawodowyпрофспілкаprofspilka
zwolennikприхильникprychyl’nyk
życie codzienneповсякденне життяpowsjakdenne żyttja
astronomiaастрономіяastronomija
biskupєпископepiskop
Bitwa pod GrunwaldemГрюнвальдська битваHrjunwal’ds’ka bytwa
brońзброяzbroja
cesarziмператорimperator
chrzestхрещенняchreszczennja
dynastiaдинастіяdynastija
fosa/rówрiвriw
giermekзброєносецьzbrojenosiec
herbгербherb
klasztorмонастирmonastyr
kodeksкодексkodeks
koronacjaкоронування/коронаціяkoronuwannja/koronacija
kościółцеркваcerkwa
królкорольkorol’
królestwoкоролівствo/царствokorolistwo/carstwo
księstwoкнязівствokniazistwo
małżeństwo/ślubодруження/шлюбodrużennja/szljub
Misja chrześcijańskaхристиянська місіяchrystyjan’s’ka   misija
mnichмонахmonach
monarchaмонархmonarch
objąć tronзасісти на престоліzasisty na prestoli
pasowanie na rycerzaпосвята в лицаріposwjata w lycari
PiastowieПястиPjasty
pielgrzymkaпаломництвоpalomnictwo
pismoписьмоpys’mo
plemięплем'яplemja
podbić (ziemie)завоювати (землю)zawojuwaty (zemlju)
politykaполітикapolityka
potępićзасудитиzasudyty
reformaреформаreforma
relikwiaреліквіяrelikwija
rolnictwoсільське господарствоsil’s’ke   chospodarstwo
Ród JagiellonówРід ЯгеллонівRid Jachelloniw
rycerzлицарьlicar
SłowianieСловʼяниSlowjany
teoriaтеоріяteorija
uniaуніяunija
Unia polsko-litewskaпольсько-литовська   уніяpol’s’ko-litows’ka   unija
uniwersytetуніверситетuniwersytet
uzbrojenieозброєнняozbrojennja
Wielkie Księstwo LitewskieВелике князівство   ЛитовськеWelyke knjaziwstwo   litows’ke
władcaправительprawytel’
Zakon krzyżacki/krzyżacyТевтонський орден/ хрестоносціTewton’skij   orden/chrestonosci
zamekзамокzamok
zmianaзмінazmina
żołnierzсолдатsoldat
archeologiaархеологіяarcheolochija
architekturaархітектураarchitektura
bitwaбитваbytwa
brać udziałбрати участьbraty uczas’t’
celцільcil
charakterystykaхарактеристикacharakterystyka
dataдатаdata
dziedzictwoспадщинaspadszczyna
dziełoтвірtwir
epokaепохaepocha
funkcjaфункціяfunkcija
granicaкордон/границяkordon/hranycja
gróbмогилаmohyla
historia nowożytnaсучасна історіяsuczasna istorija
informacjaінформаціяinformacija
konfliktконфліктkonflikt
koniecкінецьkinec
krajкраїнakrajina
kulturaкультураkultura
legendaлегендаlehenda
mapaкартаkarta
miastoмістоmisto
naródнародnarod
obrazekкартинкakartynka
obszarобластьoblas’t’
odkrycieвідкриттяwidkryttja
ojczyznaбатьківщина/Вітчизнаbat’kiwszczyna/witczyzna
opinia/poglądдумкаdumka
opisописopys
oś czasuчасова шкалаczasowa szkala
p.n.e./n.e.до нашої ери/ нашої   ериdo naszoji ery/   naszoji ery
patriotyzmпатріотизмpatriotyzm
pochodzenieпоходженняpochodżennia
początekпочатокpoczatok
pokójмирmyr
porażkaпоразкаporazka
postać/osobaпостать/особаpostat’/osoba
postanowienieрішенняriszennia
problemпроблемаproblema
przebiegперебігperebih
przedstawicielпредставникpredstawnyk
przegraćпрогратиprohraty
przeszłośćминулеmynule
przyczynyпричиниpryczyny
regionрегіонrehion
rokрікrik
rolaрольrol’
rozwijać sięрозвиватисяrozwywatysja
skutkiнаслідкиnaslidky
starożytnośćантичністьantycznis’t’
stolicaстолицяstolycja
strzałkaстрілкаstriłka
stulecieстоліттяstolitja
symbolсимволsymwol
sytuacjaситуаціяsytuacija
średniowieczeсередньовіччяseredn’iowiczczja
światсвітswit
święto państwoweнаціональне святоnacionalne swjato
tekstтекстtekst
terminтермінtermin
tradycjaтрадиціяtradycija
wiekвікwik
wojnaвійнаwijna
współczesnośćсучасністьsuczasnis’t’
wydarzenieподіяpodija
wyglądвигляд/видwychljad/wyd
wygraćперемогти/вигратиperemohty/wyhraty
zabytekпам'яткаpamjatka
zagrożenieзагрозаzahroza
zasadaправилoprawylo
zasługi dla nauki, kultury i sztukiзаслуги для науки,   культури та мистецтваzasłuhy dlja nauki,   kul’tury ta mystectwa
zdjęcieфотографія/фотоfotohrafija/foto
znaczenieзначенняznaczennia
źródła historyczneісторичні джерелаistoryczni dżerela
życieжиттяżyttja
AustriaАвстріяAwstrija
autorавторawtor
dyktatorдиктаторdyktator
działalność konspiracyjnaпідпільна діяльністьpidpil’na   dzijalnis’t’
emigracjaеміграціяemihracija
epoka oświeceniaепохa Просвітництваepocha proswitnyctwa
hetmanгетьманhet’man
husariaгусариhusary
hymnгімнhimn
I wojna światowaПерша світова війнаPersza switowa wijna
ideałyідеалиideały
kanclerzканцлерkancler
kariera politycznaполітична кар'єраpolityczna karjera
Komisja Edukacji NarodowejКомісія народної   освітиkomisja narodnoj   oswity
kontrowersjeсуперечкиsupereczky
kosynierкосинерkosynier
kryzysкризаkryza
laureaci Nagrody Noblaнобелівські лауреатиnobelski laureaty
Legiony polskieПольські легіониPol’ski legiony
mecenasмеценатmecenat
Napoleon BonaparteНаполеон БонапартNapoleon Bonapart
NiemcyНімеччинаNimeczczyna
niepodległośćнезалежністьnezależnist’
obronaоборонaoborona
potop szwedzkiшведський потопszweds’kyj potop
powstanieповстанняpowstannia
renesans / renesansowyренесанс/ренесанснийrenesans/renesansnyj
represjeрепресіїrepresiji
RosjaРосіяRosija
Rozbiory PolskiПоділи   Речі ПосполитоїPodiły Reczi   Podpolitoj
SyberiaСибірSybir
Szkoła rycerskaЛицарська школаLycars’ka szkola
szlachtaшляхтаszljachta
TurcyТуркиTurki
twórcaтворецьtworec’
uchwalić konstytucjęприйняти конституціюprynjaty   konstytuciju
upadek powstaniaпровал повстанняprowal powstannja
WłochyІталіяItalija
wojna partyzanckaпартизанська війнаpartyzan’ska wijna
wojskoвійськоwijs’ko
zaborcaзагарбникzaharbnyk
zabór rosyjskiросійська зона   окупаціїrosijs’ka zona   okupaciji
zabudowa miastaзабудовa містаzabudowa mista
zależnośćзалежністьzależnis’t’
zdrajcaзрадникzradnyk
złotyзолотийzolotyj
czasownikдієсловоdijeslowo
imiesłów przymiotnikowyдієприкметникdijeprykmetnyk
imiesłów przysłówkowyдієприслівникdijeprysliwnyk
liczebnikчислівникczysliwnyk
partykułaчасткаczastka
przyimekприйменникpryjmennyk
przymiotnikприкметникprykmetnyk
przysłówekприслівникprysliwnyk
rzeczownikіменникimennyk
spójnikсполучникspolucznyk
wykrzyknikвигукwyhuk
zaimekзайменникzajmennyk
dopełnienieдодатокdodatok
okolicznikобставинаobstawyna
orzeczenieприсудокprysudok
podmiotпідметpidmet
przydawkaозначенняоznaczennia
narratorоповідачopowidacz
narracjaрозповідьrozpowid’
akcjaдіяdija
fabułaфабулаfabula
wątekсюжетsjużet
epizodепізодenizod
prologпрологproloh
bohater/bohaterkaгерой/героїняheroj/herojinia
opisописopys
opowiadanieоповіданняopowidannia
dialogдіалогdialoh
monologмонологmonoloh
punkt widzeniaточка зоруtoczka zoru
charakterystykaхарактеристикаcharakterystyka
świat przedstawionyсетингsetynh
podmiot lirycznyліричний субєктlirycznyj subjekt
wersрядок, віршrjadok, wirsz
zwrotka, strofaстрофаstrofa
rymримаryma
rytmритмrytm
sylabaскладsklad
dramatдрамаdrama
aktактakt
scenaсценаscena
didaskaliaдидаскаліяdydaskalija
zasada trzech jednościправило трьох єдностейprawylo trioch jednostej
rolaрольrol’
scenariuszсценарійscenarij
scenografiaсценографіяscenohrafija
reżyseriaрежисураreżysura
ANTYK/STAROŻYTNOŚĆСТАРОДАВНІЙ СВІТstarodawnij swit
Starożytna GrecjaСтарода́вня Гре́ціяstarodawnia hrecija
Starożytny RzymСтародавній Римstarodawnij rym
MitologiaМіфологіяmifolohija
mitміфmif
epikureizmeпікурействоepikurejstwo
stoicyzmcтоїцизмstojicyzm
hedonizmгедонізмhedonizm
PlatonПлатонplaton
ArystotelesАрістотельaristotel’
SokratesСократsokrat
HomerГомерhomer
“Odyseja”“Одіссея”oddiseja
“Iliada”“Іліада”iliada
ŚREDNIOWIECZEСЕРЕДНЬОВІЧЧЯseredniowiczczia
scholastykacхоластикаscholastyka
teocentryzmтеоцентризмteocentryzm
gotyk/styl gotyckiго́тика/готичний стильhotyka hotycznyj styl’
franciszkanizmфранцисканствоfrancyskanstwo
augustynizmaвгустинізмawhustynizm
św. Tomasz z   AkwinuСвятий Тома́ АквінськийSwiatyj Toma Akwins’kyj
RENESANSРЕНЕСАНСrenesans
Odrodzenieвідродженняwidrodżennia
William SzekspirВільям Шекспірwil’iam szekspir
“Romeo i Julia”“Ромео і Джульєтта”romeo i dżul’ietta
“Hamlet”“Гамлет”hamlet
“Makbet”“Макбет”makbet
humanizmгуманізмhumanizm
reformacjapеформаціяreformacija
luteranizmлютеранствоliuteranstwo
kalwinizmкальвінізмkal’winizm
protestantyzmпротестантизмprotestanizm
chrześcijaństwoxристиянствоchrystyjanstwo
katolicyzmкатолицизмkatolycyzm
Marcin LuterМартін Лютерmartin liuter
antropocentryzmaтропоцентризмatropocentryzm
BAROKБАРОКОbaroko
M. Cervantes “Don   Kichot”M. де Сервантес Сааведра “Дон Кіхот”M. de serwantes saawedra don kichot
Molier “Świętoszek”Мольєр “Тартюф, або дурисвіт”mol’jer tartiuf, abo duryswit
konceptyzmконсептизмkonseptyzm
kontrreformacjaКонтрреформаціяkontrreformacia
sarmatyzmcарматизмsarmatyzm
marinizmмаринізмmarynizm
mistycyzmмістицизмmistycyzm
klasycyzmкласицизмklasycyzm
indeks ksiąg   zakazanychÍндекс заборо́нених книгindeks zaboronenych knyh
OŚWIECENIEПРОСВІТНИЦТВОproswitnyctwo
Daniel Defoe „Robinson Crusoe”Данієль Дефо “Робінзон Крузо”danijel’ defo robinzon kruzo
Jonathan Swift   „Podróże Guliwera”Джонатан Свіфт “Мандри Гулівера”dżonatan swift mandry huliwera
EncyklopediaЕнциклопедіяencylkopedia
racjonalizmраціоналізмracionalizm
liberalizmлібералізмliberalizm
John LockeДжон Локdżon lok
tabula rasaтабуля ра́саtabulia rasa
ateizmaтеїзмatejizm
deizmдеїзмdejizm
agnostycyzmaгностицизмahnostycyzm
rokokopококоrokoko
sentymentalizmcентименталізмsyntementalizm
Immanuel KantІммануїл Кантimmanujil kant
Jean-Jacques RousseauЖан-Жак Руссо́żan żak russo
ROMANTYZMРОМАНТИЗМromantyzm
Goethe “Cierpienia   młodego Wertera”, “Faust”фон Гете “Страждання молодого Вертера”,   “Фауст”fon hete strażdannia molodoho wertera faust
idealizmІдеалізмidealizm
irracjonalizmІрраціоналізмirracionalizm
orientalizmорієнталізмorijentalizm
POZYTYWIZMПОЗИТИВІ́ЗМpozytywizm
ewolucjonizmcоціа́льна еволю́ціяsocial’na ewoliucia
organicyzmорганіцизмophanicyzm
naturalizmнатуралізмnaturalizm
realizmреалізмrealizm
scjentyzmсцієнтизмscijentyzm
utylitaryzmyтилітаризмutylitaryzm
Auguste ComteОґюст Контogjust kont
Młoda PolskaМолода Польщаmoloda pol’szcza
Secesjaмодернmodern
DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNEМІЖВОЄННИЙ ПЕРІОДmiżwojennyj period
abstrakcjonizmaбстракціонізмabstrakcionizm
kubizmкубізмkubizm
futuryzmфутуризмfuturyzm
dadaizmдадаїзмdodajizm
behawioryzmбіxевіоризмbihewioryzm
dystopiaaнтиутопіяantytopija
surrealizmcюрреалізмsiurrealizm
LITERATURA   WSPÓŁCZESNAСУЧАСНА ЛІТЕРАТУРАsuczasna literatura
Jerome David   Salinger "Buszujący w zbożu”Джером Девід Селінджер “Ловець у житі”dżerom dewid selindżer loweć u żyti
Albert Camus   “Dżuma”Альбер Камю “Чума”al’ber kamiu czuma
Ernest Hemingway   „Stary człowiek i morze”Ернест Хемінгуей “Старий і море”ernest cheminhuej staryj i more
socrealizmсоцреалізмsocrealizm
neoklasycyzmнеокласицизмneoklasycyzm
apokalipsaапокаліпсисapokalipsys
bajkaказкаkazka
balladaбаладаbalada
baśńбайкаbajka
eposепосepos
esejесеese
felietonфейлетонfejleton
fraszkaжартівливий віршżartiwlywnyj wirsz
hymnгімнhimn
komediaкомедіяkomedija
listлистlyst
nowelaновелаnowela
odaoдаoda
pieśńпісняpisnja
powieśćроманroman
przypowieśćпритчаprytcza
psalmпсаломpsalom
reportażрепортажreportaż
rozprawkaесеесе
satyraсатираsatyra
sonetсонетsonet
tragediaтрагедіяtrahedija
trenтренtren
wywiadінтервюinterwju
wierszвіршwirsz
koniugacjaдієвідмінаdijewidmina
deklinacjaвідмінаwidmina
przypadkiсловоформаslowoforma
zdanie prosteречення простеreczennia proste
zdanie złożoneречення складнеreczennia skladane
liczba pojedynczaоднинаodnyna
liczba mnogaмножинаmnożyna
rodzaj żeńskiрід жіночийrid żinoczyj
rodzaj męskiрід чоловічийrid czolowiczyj
rodzaj nijakiрід середнійrid serednij
czas przyszłyчас майбутнійczas majbutnij
czas teraźniejszyчас теперішнійczas teperisznij
czas przeszłyчас минулийczas mynulyj
tryb oznajmującyспосіб дійснийsposib dijsnyj
tryb rozkazującyспосіб наказовийsposib nakazowyj
tryb przypuszczającyспосіб умовнийsposib umownyj
gramatykaграматикаhramatyka
ortografiaорфографіяorfohradija
kaligrafiaкаліграфіяkalihrafija
interpunkcjaпунктуаціяpunktuacija
fonetykaфонетикаfonetyka
fleksjaсловозмінаslowozmina
składniaсинтаксисsyntaksys
powiedzenieприказкаprykazka
przysłowieприслівяprysliwja
słowotwórstwoсловотвірslowotwir
teatrтеатрteatr
muzeumмузейmuzej
operaопераopera
skansenскансенskansen
filharmoniaфілармоніяfilarmonija
sztukaмистецтвоmystectwo
artysta/artystkaартист/артисткаartyst/artystka
spektaklспектакльspektakl’
przedstawienieвиставаwystawa
muzeumмузейmuzej
wystawaвиставкаwystawka
obrazкартинаkartyna
malarstwoживопис, малярствоżywopys, maliarstwo
rzeźbaскульптураskul’ptura
płaskorzeźbaрельєфrel’jef
architekturaархітектураarkhitektura
gazetaгазетаhazeta
magazynжурналżurnal
program telewizyjnyтелепрограмаteleprohrama
muzykaмузикаmuzyka
piosenkaпісняpisnja
melodiaмелодіяmelodija
koncertконцертkoncept
występвиступwystup
audycja radiowaрадіопрограмаradioprohrama
grafikaграфікаhrafika
grafika komputerowaкомпютерна графікаkompjuterna hrafika
strona internetowaІнтернет сторінкаinternet storinka
książkaкнижкаknyżka
podręcznikпідручникpidrucznyk
fotografiaфотографіяfotohrafija
zdjęcieзнімокznimok
gra komputerowaкомпютерна граkompjuterna hra
płytaдискdysk
albumальбомal’bom
instrument muzycznyмузичний інструментmuzycznyj instrument
aktor/aktorkaактор/акторкаaktor/aktorka
muzykмузикант/музиканткаmuzykant/muzykantka
malarzхудожник/художницяchudożnyk/chudożnytsia
piosenkarz/piosenkarkaестрадний співак/ естрадна співачкаestradnyj spiwak/estradna spiwaczka
kompozytorкомпозитор/композиторкаkompozytor/kompozytorka
orkiestraоркестрorkestr
Biernikзнахіднийznachidnyj
celownikдавальнийdawal’nyj
dopełniaczродовийrodowyj
mianownikназивнийnazywnyj
miejscownikмісцевийmiscewyj
nadrzędnikоруднийorudnyj
wołaczкличнийklycznyj
dramatдрамаdrama
epikaепічна поезіяepiczna poezija
lirykaлірикаliryka
kinoкіноkino
prasaпресаpresa
internetінтернетinternet
telewizjaтелебаченняtelebaczennja
radioрадіоradio
filmфільмfil’m
cudzysłówлапкиlapky
dwukropekдвокрапкаdwokrapka
kropkaкрапкаkrapka
myślnikтиреtyre
nawiasдужкиdużky
przecinekкомаkoma
średnikкрапка з комоюkrapka z komoju
wielokropekтри крапкиtry krapky
wykrzyknikзнак окликуznak oklyku
znak zapytaniaзнак питанняznak pytannia
całkaінтегралintehral
funkcjaфункціяfunkcija
granica funkcji w punkcieграниця функції в точціhranycja funkcji w toczci
parabolaпараболаparabola
pochodnaпохіднаpochidna
bryłaтіло (геометричне тіло)tilo (heometryczne tilo)
cięciwaхордаchorda
figuraфігураfigura
gęstośćгустинаhustyna
graniastosłupпризмаpryzma
kątкутkut
kołoколоkolo
krzywaкриваkrywa
kulaкуляkulia
kwadratквадратkwadrat
objętośćоб’ємobjem
odcinekвідрізокwidrizok
okrągкругkruh
ostrosłupпірамідаpiramida
podstawaосноваosnowa
pole powierzchniплощаploszcza
promieńрадіусradis
prostaпрямаpriama
prostokątпрямокутникpriamokutnyk
prostopadłościanПрямокутний паралелепіпедpriamokutnyj paralelepiped
przekątnaдіагональdiagonal’
punktточкаtoczka
rombромбromb
równoległobokпаралелограмparalelohram
stożekконусkonus
sześcianкубkub
średnicaдіагональdiahonal’
trapezтрапеціяtrapecja
trójkątтрикутникtrykutnyk
twierdzenie Pitagorasaтеорема Піфагораteorema Pifahora
wektorвекторwektor
wysokośćвисотаwysota
arapar
calдюймdjujim
centymetrсантиметрsantymetr
decymetrдециметрdetsimetr
dekagramдекаграмdekahram
funtфунтfunt
galonгалонhalon
godzina (godz.)година (год)hodyna (hod)
gramграмhram
gros (144 sztuki)грос (144 штукл)hros
hektarгекта́рhektar
kilogram (kg)кілограм (кг)kilohram
kilometrкілометрkilometr
kopa (60 sztuk)копа (60 штук)kopa
litr (l)літр (л)litr
metr (m)метр (м)metr
metr kwadratowyметр квадратнийmetr kwadratnyj
metr sześciennyметр кубічнийmetr kubicznyj
milaмиляmylja
mila morskaморська миляmors’ka mylja
miligramміліграмmilihram
mililitrмілілітрmililitr
milimetrміліметрmilimetr
minuta (min)xвили́на (хв)hwylyna
sekunda (s)cеку́ндаsekunda
stopaфутfut
stopieńградусhradus
tonaтоннаtonna
tuzin (12 sztuk)дюжинa (12    штук)djużyna
złotyзло́тийzlotyj
zeroнульnul’
jedenодинodyn
dwaдваdwa
trzyтриtry
czteryчотириczotyry
pięćп’ятьpjat’
sześćшістьszist’
siedemсімsim
osiemвісімwisim
dziewięćдев’ятьdewjat
dziesięćдесятьdesjat’
jedenaścieодинадцятьodynadcjatʹ
dwanaścieдванадцятьdwanadtjatʹ
trzynaścieтринадцятьtrynadtsjatʹ
czternaścieчотирнадцятьczotyrnadtsjatʹ
piętnaścieп'ятнадцятьp'jatnadtsjatʹ
szesnaścieшістнадцятьszistnadtsjatʹ
siedemnaścieсімнадцятьsimnadtsjatʹ
osiemnaścieвісімнадцятьwisimnadtsjatʹ
dziewiętnaścieдев'ятнадцятьdew'jatnadtsjatʹ
dwadzieściaдвадцятьdwadcat’
trzydzieściтридцятьtrydcat’
czterdzieściсорокsorok
pięćdziesiątп’ятдесятpjatdesjat
sześćdziesiątшісдесятszisdesjat’
siedemdziesiątсімдесятsimdesjat
osiemdziesiątвісімдесятwisimdesjat
dziewięćdziesiątдев’яностоdewjanosto
stoстоsto
tysiącтисячаtysjacza
milionмільйонmil’jion
dodawanieдодаванняdodawannia
dowód matematycznyдоведенняdowedennia
działanie matematyczneматематична діяmatematyczna dija
dzielenieділенняdilennja
funkcjaфункціяfunkcija
mnożenieмноженняmnożennia
niewiadomaневідомаnewidoma
odejmowanieвідніманняwidminnia
вісьwiś
oś odciętych (oś x)вiсь абсцисwiś abstsys
oś rzędnych (oś y)вісь ординатwiś ordynat
równanieрівнянняriwniannia
stałaстала (константа)stala (konstanta)
układ równańсистема рівняньsystema riwniań
ułamekдрібdrib
współrzędneкоординатиkoordynaty
wykresграфікgrafik
wzórформулаformula
zmiennaзміннаzminna
analiza (wiersza)аналіз (вірша)analiz (wirsza)
argumentаргументarhument
arkusz egzaminacyjnyекзамінаційний аркушekzaminacijnyj arkusz
aulaактовий залaktowyj zał
autor utworu/dzieła malarskiegoавтор твору/картиниawtor tworu/kartyny
brudnopisчорновикczornowyk
butelka wodyпляшка водиpliaszka wody
Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE)Центральна Екзаменаційна Комісіяcentralna ekzamenacijna komisija
certyfikat językowyмовний сертифікатmownyj sertyfikat
czas na wykonanie zadaniaчас на виконання завданняczas na wykonannia zawdannia
części egzaminu:
- słuchanie
- czytanie
- pisanie
- test
частини екзамену:
- слухання
- читання
- письмо
- тест
czastyny ekzamenu:
- sluchannia
- czytannia
- pyśmo
- test
długopis z czarnym wkładem/tuszemручка з чорною заправкою/чорним чорниломruczka z czornoju zaprawkoju/czornym czornylom
dokończ zdanieзакінчи реченняzakinczy reczennia
dokument tożsamości/ dowód osobistyпосвідчення особиposwidczennia osoby
dowód (matematyczny)доказ (математичний)dokaz (matamatycznyj)
dysleksjaдислексіяdyslekcija
egzamin wstępnyвступний екзаменwstupnyj ekzamen
egzamin maturalnyвипускний екзаменwypusknyj ekzamen
email/rozprawkaелектронний лист/есеelektronnyj łyst/ese
godzina rozpoczęciaчас початкуczas poczatku
hipotezaгіпотезаhipoteza
Ile czasu pozostało?Скільки залишилось часу?Skilky zalyszylos’ czasu?
karta odpowiedziаркуш відповідейarkusz widpowidej
karta wzorów matematycznych / tablice matematyczneаркуш математичних формул (рівнянь) / математичні таблиціarkusz matematycznyjch formul (riwniań) / matematyczni tablyci
kierunek w malarstwie/sztuceнапрямок у живописі/мистецтвіnapriamok u żywopysi/mystectwi
klasa maturalnaматуральний класmaturalnyj klas
klucz odpowiedziключ відповідіkliucz widpowidi
kodowanie odpowiedziкодування відповідіkoduwannia widpowidi
kwitnące kasztanyквітучі каштаниkwituczi kasztany
legitymacjaпосвідченняposwidczennia
lektury obowiązkoweобов'язкова літератураobowjazkowa literatura
limit słówобмеження слівobmeżennia sliw
marginesполеpole
matura:
- podstawowa
- rozszerzona
матура (“іспит зрілості”):
- основний (рівень)
- розшерений (рівень)
matura (“ispyt zrillosti”):
- osnownyj (riweń)
- rozszerenyj (piweń)
maturzysta/maturzystkaвипускник/випускницяwypusknyk/wypusknycia
miejsce na obliczenia/odpowiedźмісце для розрахунку/ відповідіmisce dlia rozrachunku/widrowidi
numer PESELномер PESELnomer pesel
oceń prawdziwość zdańоціни істинність реченьociny istynnist’ reczeń
określуточниutoczny
opiszопишиopyszy
orzeczenie o wydłużonym czasie pracyдовідка про подовжений робочий деньdowidka pro podowżenyj roboczyj deń
pióro z czarnym atramentemчорнильна ручка з чорним чорниломczornylna ruczka z czornym czornylom
podaj przykład/cechęнаведи приклад/ особливістьnawedy pryklad/osoblywist’
polecenieрекомендаціяrekomendacija
próg punktowyпрохідний балprochidnyj bal
przybory geometryczneгеометричні приладдяheometryczni pryladdia
punktacja (zadania)підрахунок балівpidrachunok baliw
pytania:
- otwarte
- zamknięte
- prawda/fałsz
питання:
- відкриті
- закриті
- правда/неправда
pytannia:
- widkryti
- zakryti
- prawda/neprawda
rozstrzygnijвирішиwyriszy
rozważ problemрозглянь проблемуrozhliań problemu
rycinaфігураfihura
rysunek pomocniczyдопоміжний малюнокdopomiżnyj maljunok
sala gimnastycznaспортивний залsportywnyj zał
sformułuj wniosekсформулюй висновокsformuljuj wysnowok
słownik:
- języka polskiego
- ortograficzny
- wyrazów obcych
- wyrazów bliskoznacznych
- poprawnej polszczyzny
словник:
- польської мови
- орфографічний
- іноземних слів
- синонімів
- правильної польської мови
slownyk:
- pols’koji mowy
- orfohraficznyj
- inozemnych sliw
- synonimiw
- prawylnoij pols’koji mowy
streszczenieскороченняskoroczennia
strój galowy/ strój oficjalnyурочисте вбрання/ офіційне вбранняuroczyste wborannia/ oficijne wbrannia
szkoła średniaсередня школаserednia szkola
świadectwo maturalne / dojrzałościатестат зрілостіatestat zrilosti
teksty:
- literackie
- kultury
тексти:
- літературний
- культурний
teksty:
- literaturnyj - kulturnyj
tematy maturalneтеми творів на матуріtemy tworiw na maturi
tezaтезаteza
uszeregujрозставrozstaw
uzasadnienieобґрунтуванняobgruntuwannia
uzupełnij tabelę/schematзаповнити таблицю/схемуzalownyty tablycje/schemu
wpisz do tabeliвпиши до таблиціwpyszy do tablyci
wybierz właściwą odpowiedźвибери правильну відповідьwybery prawylnu widpowid’
wykresграфік, діаграмаhrafik, diahrama
wyniki maturрезультати матуриrezultaty matury
wypracowanieтвірtwir
wzoryформули, рівнянняformuly, riwniannia
zadanie maturalneматуральні завданняmaturalni zawdannia
zaliczenieзалікzalik
zaplanuj (przebieg doświadczenia)заплануй (хід експерименту)zaplanuj (chid eksperymentu)
zaznacz:
- krzyżykiem (poprawna odpowiedź)
- kółkiem (błędna odpowiedź)
познач:
- хрестиком (правильна відповідь)
- колечком (неправильна відповідь)
poznacz:
- chresrykom (prawylna widpowid’)
- koleczkom (neprawylna widpowid’)
zostało (10 minut)залишилось (10 хвилин)zalyszylos’ (10 chwylyn) 
akordeonбаянbajan
altówkaальтal’t
bębenбарабанbaraban
cymbałki / dzwonkiцимбалиcymbaly
fletфлейтаflejta
fortepianфортепіаноfortepiano
gitaraгітараhitara
instrumenty dęteдухові інструментиduchowi instrumenty
instrumenty perkusyjneударні інструментиudarni instrumenty
instrumenty strunoweструнні інструментиstrunni instrumenty
kontrabasконтрабасkontrabas
marakasyмаракасиmarakasy
organyорганиorhany
pałeczkiпалочкиpaloczky
perkusjaперкусіяperkusija
pianinoпіаніноpianino
puzonтромбонtrombon
saksofonсаксофонsaksofon
skrzypceскрипкаskrypka
smyczekсмичокsmyczok
tamburynбубонbubon
trąbkaтрубаtruba
trójkątтрикутникtrykutnyk
wiolonczelaвіолончельwiolonczel’
akompaniamentакомпанементakompanement
akordакордakord
batutaдиригентська паличкаderyhentśka palyczka
cichoтихоtycho
dynamikaдинамікаdynamika
emisja głosuемісія голосуemisija holosu
gama solmizacyjnaсольмізаціяsol’mizacija
głośnoголосноholosno
improwizacjeімпровізаціїimprowizaciij
klucz basowyбасовий ключbasowyj kljucz
klucz wiolinowyскрипковий ключskrypkowyj kljucz
melodiaмелодіяmelodia
metrumметрmetr
nutaнотаnota
partyturaпартитураpartytura
pięcioliniaнотний станnotnyj stan
polifoniaполіфоніяpolifonija
refrenприспівpryspiw
rytmритмrytm
śpiewспівspiw
taktтактtakt
tempoтемпtemp
trójdźwiękтризвукtryzwuk
wielogłosбагатоголоссяbahatoholossia
zapis nutowyнотний записnotnyj zapys
zwrotkaстрофаstrofa
chórхорchor
duetдуетduet
dyrygentдиригентderyhent
festiwalфестивальfestywal’
filharmoniaфілармоніяfilarmonija
folklorфолькльорfol’kl’or
hymnгімнhimn
kapelaгуртhurt
kolędaколядаkoliada
kompozytor / kompozytorkaкомпозиторkompozytor
koncertконцертkoncert
kwartetквартетkwartet
marszмаршmarsz
odaодаoda
operaопераopera
orkiestraоркестрorkestr
pieśńпісняpisnia
piosenkaпісняpisnia
piosenkarz/piosenkarkaспівак співачкаspiwak/spiwaczka
psalmпсаломpsalom
solistaсолістsolist
śpiewak/śpiewaczkaспівак/співачкаspiwak/spiwaczka
taniecтанецьtanec’
tancerz/tancerkaтанцюрист/танцюристкаtanciuryst/tanciurystka
tercetтріоtrio
zespółгуртhurt
barwy ciepłeтеплі барвиtepli barwy
barwy dopełniająceдоповняльні кольориdopownielni kolory
barwy neutralneнейтральні барвиnejtralni barwy
barwy pochodneвторинні кольориwtorynni kolory
barwy podstawoweосновні кольориosnowni kolory
barwy zimneхолодні барвиholodni barwy
beżowyбежевийbeżewyj
białyбілийbilyj
bladyблідийblidyj
błękitnyблакитнийblakytnyj
bordowyбордовийbordowyj
brązowyкоричневийkorycznewyj
ciemnyтемнийtemnyj
czerwonyчервонийczerwonyj
czarno-białyчорнo-білийczorno-bilyj
czarnyчорнийczornyj
fioletowyфіолетовийfioletowyj
gama barw   (wąska/szeroka)колірна гамаkolirna hamma
granatowyтемно-синійtemno-synij
jasnyсвітлийswitlyj
kontrastконтрастkontrast
kremowyкремовийkremowyj
nasycenieнасиченістьnasyczenist
niebieskiголубийholubyj
odcieńвідтінокwiditnok
pomarańczowyоранжевийoranżewyj
przezroczystyпрозорийprozoryj
purpurowyпурпурнийpurpurnyj
różowyрожевийrożewyj
srebrnyсрібнийsribnyy
szaryсірийsiryy
temperatura barwколірна температураkolirna temperatura
turkusowyбірюзовийbiryuzowyj
wielobarwnyрізнокольоровийriznokolorowyj
zielonyзеленийzelenyj
złotyзолотийzolotyj
żółtyжовтийżowtyj
abstrakcjaабстракціяabstrakcija
akwafortaофортofort
asymetriaасиметріяasymetrija
autoportretавтопортретawtoportret
cieńтіньtiń
druk (płaski/wklęsły/wypukły)друкdruk
drzeworytгравюра на деревіhrawjura na derewi
frotażфротажfrotaż
kompozycjaкомпозиціяkompozycija
konturконтурkontur
kreskaлініяlinija
kształtформаforma
liniaлініяlinija
linorytлиногравюраlynohrawjura
litografiaлітографіяlitohrafija
malowaćмалюватиmaljuwaty
malowidła naskalneнаскельні малюнкиnaskel’ni maljunky
matrycaматрицяmatrycia
martwa naturaнатюрмортnatjurmort
obrazкартинаkartyna
odbitkaвідбитокwidbytok
panoramaпанорамаpanorama
pejzażпейзажpejzaż
perspektywaперспективаperspektywa
plamaплямаpliama
portretпортретportret
projektпроектproekt
reprodukcjaрепродукціяreprodukcija
rysowaćмалюватиmaljuwaty
symetriaсиметріяsymetrija
szkicескізeskiz
światłoсвітлоswitlo
światłocieńсвітлотіньswitlotiń
zasada równowagiправило рівновагиprawylo riwnowagi
akwareleакварельні фарбиakwarelni farby
atramentчорнилоczornylo
blok rysunkowyальбом для малюванняal’bom dlia maljuwannia
blok technicznyальбомal’bom
dłutoзубилоzubylo
drewnoдеревинаderewyna
farby plakatoweфарби гуашfarby huasz
flamasterфломастерflomaster
gipsгіпсhips
glinaглинаhlyna
kalkaкалькаkal’ka
kamieńкаміньkamiń
kredkaолівецьoliwec
marmurмармурmarmur
masa papierowaпаперова масаpaperowa masa
metalметалmetal
modelinaполімерна глинаpolimerna hlyna
nożyczkiножиціnożci
papierпапірpapir
pergaminпергаментperhament
pędzelпензельpenzel’
plastelinaпластилінplastylin
płótnoполотноpolotno
program graficznyграфічна програмаhraficzna prohrama
rylecстилусstylus
szkłoсклоsklo
sztalugaмольбертmol’bert
tkaninaтканинаtaknyna
tuszтушtusz
węgielвугілляwuhillia
bryłaбрилаbryla
budowlaбудівляbudiwlia
fakturaфактураfaktura
fasadaфасадfasad
freskфрескаfreska
głębokośćглибинаhlybyna
instalacjaінсталяціяinstaliacija
katedraкатедраkatedra
kolumnaколонаkolona
materiałматеріалmaterial
odlewлиттяlyttia
płaskorzeźbaбарельєфbarel’jef
popiersieбюстbjest
posągстатуяstatuja
przestrzeńпростірprostir
relief (wklęsły/wypukły)рельєф (заглибленний/ горельєф)rel’jef (zahlyblennyj/horel’jef)
sklepienieсклепінняsklepinnia
szerokośćширинаszyryna
sztuka użytkowaпобутове мистецтвоpobutowe mystectwo
tympanonтимпанtymapan
trzy wymiaryтривимірний простірtrywymirnyj prostir
witrażвітражwitraż
wnętrzeінтерєрinterjer
wysokośćвисотаwysota
ambalażупаковкаupakowka
architektura wnętrzархітектура інтер’єруarchitektura interjeru
estetykaестетикаestetyka
fotografiaфотографіяfotohrafija
funkcjonalnośćфункціональністьfunkcjonal’nist’
galeriaгалереяhalereja
grafika komputerowaкомп’ютерна графікаkompjuterna hrafika
happeningгепенінгheleninh
kadrкадрkadr
katalogкаталогkataloh
kostiumкостюмkostjum
minimalizmмінімалізмminimalizm
muzeumмузейmuzej
ornamentорнаментornament
performanceперформансperformans
reklamaрекламаreklama
rekwizytреквізитrekwizyt
rękodziełoрукоділляrykodillia
rzemiosłoремеслоremeslo
scenografiaсценографіяscenohrafija
skansenскансенskansen
sztuka ludowaнародне мистецтвоnarodne mystectwo
teatrтеатрteatr
wernisażвернісажwernisaż
(coś) znajduje się w…(щось) знаходяться/є в(szczos’) znachodiat’sia/je w
bliskoблизькоblyz’ko
dalekoдалекоdaleko
gdzie jest…?де є…?de je … ?
gdzie mamy lekcje?де будуть заняття?de budut’ zaniattia?
gdzie mogę…?де я можу?de ja moży … ?
gdzie się spotkamy?де зустрічаємося?de zustriczajemosia?
idę do…йду до…jdu do…
idź prostoйди прямоjdy priamo
idź tam.йди тудиjdy tudy
jak dojść do…?як дійти до?jak dijty do…?
na doleвнизуwnyzu
na górzeна горі/зверхуna hori/zwerchu
na roguна рогуna rohu
nie mogę znaleźć…не можу знайтиne możu znajty
obokз бокуz boku
po lewejсправаsprawa
po prawejзліваzliwa
pomiędzyміжmiż
przed (czymś)перед (чимось)pered (czymos’)
przejdź przez…пройди черезprojdy czerez
skręć w lewo.поверни налівоpowerny naliwo
skręć w prawo.поверни направоpowerny naprawo
szukam…шукаюszukaju
wejdź do…зайди вzajdy w
wejdź schodami.підіймись сходамиpidijmys’ schodamy
wyjdź z…вийди зwyjdy z
za (czymś)за (чимось)za (czymos’)
zawróć.обернись/розвернисьobernys’/rozwernys’
zgubiłem się.заблукав/заблукалаzablukaw/zablukala
WF-ista / WF-istkaфізкультурник / фізкультурницяfizkul’turnyk/fizkul’turnycia
wicedyrektor/ wicedyrektorkaзаступник директора/ заступниця директораzastupnyk dyrektora/ zastupnycia dyrektora
woźna/woźnyприбиральник/ прибиральницяprybyralnyk/prybyralnycia
wychowawca / wychowawczyniвихователь/вихователькаwychowatel’/wychowatel’ka
Dzwonekдзвінокdzwinok
Kartkówkaтест/самостійна роботаtest/samostijna robota
Klasaкласklas
Obecność (na lekcji)присутність (на уроці)prysutnist’ (na uroci)
Ocenaоцінкаocinka
Praca domowaдомашня роботаdomasznia robota
Przedmiotпредметpredmet
Przerwaперерваpererwa
Sprawdzianтест/самостійна роботаtest/samostijna robota
Wagaryпрогулиprohuly
Zaliczenieздача/залікzdacza/zalik
cyrkielциркульcyrkul’
długopisручкаruczka
dziennikщоденникszczodennyk
ekierkaкосинецьkosynec
gumkaгумкаhumka
kalkulatorкалькуляторkalkuliator
kartkaлисточокlystoczok
kątomierzтранспортирtransportyr
kredkaкрейдаkrejda
książkaкнижкаknyżka
linijkaлінійкаlinijka
ołówekолівецьoliwec
pióroпероpero
plecakпортфельportfel’
podręcznikпідручникpidrucznyk
temperówka/strugaczkaпідстругачкаpidstruhaczka
zbiór zadańзбірка завданьzbirka zawdań
zeszytзошитzoszyt
czy?чи?czy?
dlaczego?чому?czomu?
ile?скільки?skil’ky?
jak długo?як довго?jak dowho?
kiedy?коли?koly?
napiszнапишиnapyszy
narysujнамалюйnamaljuj
obliczпорахуйporachuj
podkreślпідкресльpidkresl’
pokolorujзамалюй/розфарбуй кольоровимzamaljuj/rozfarbuj kol’orami
połączпоєднайpojednaj
rozwiążрозв’яжиrozwjaży
udowodnijдоведиdowedy
uzupełnijдоповниdopowny
wybierzвибериwybery
wykażпокажиpokaży
wyznaczвизначwyznacz
zaznaczпозначpoznacz
aulaзалzal
basenбасейнbasejn
bibliotekaбібліотекаbiblioteka
boisko sportoweспортивне полеsportywne pole
czytelniaчитальний залczytal’nyj zal
droga ewakuacyjnaшлях евакуаціїszliach ewakuacji
drugie piętroдругий (третій) поверхdruhyj (trietij) powerch
gabinetкабінетkabinet
gabinet dyrektoraкабінет директораkabinet dyrektora
gabinet pielęgniarskiмедпунктmedpunkt
gabinet psychologaкабінет психологаkabinet psycholoha
klasaкласklas
kort tenisowyтенісний кортtenisnyj kort
korytarzкоридорkorydor
szatniaгардеробнаharderobna
laboratoriumлабораторнаlaboratorna
toaletaтуалетtualet
ogródekсадsad
parkingпарковка, стоянкаparkowka, stojanka
parterперший поверхperszyj powerch
pierwsze piętroперший (другий) поверхperszyj (druhyj) powerch
piętroповерхpowerch
piwnicaпідвалpidwal
plac zabawдитячий майданчикdytiaczyj majdanczyk
pokój nauczycielskiучительськаuczytel’ska
przedsionekвестибюльwestybjul’
salaкабінетkabinet
sala chóruкабінет для хоруkabinet dlia choru
sala komputerowaкомп’ютерний класkompjuternyj klas
sala sportowaспортзалsportzal
schodyсходиschody
schowekсховищеschowyszcze
sekretariatсекретаріатsekretariat
siłowniaтренажерний залtrenażernyj zal
sklepikмагазинчикmahazynczyk
stołówkaїдальняjdal’nia
strychгорищеhorszcze
szafkiшафкиszafky
szkołaшколаszkola
świetlicaкімната для дозвілля/ для загального доступуkimnata dlia dozwillia/ dlia zahal’noho dostupu
wejścieвхідwchid
wyjścieвихідwychid
windaліфтlift
asystent/asystentkaасистент/систенткаasystent/asystentka
bibliotekarz/bibliotekarkaбібліотекар/бібліотекаркаbibliotekar/bibliotekarka
biolog/biolożkaбіолог/біологиняbioloh/biolohynia
chemik/chemiczkaхімік/хімкиняchimik/chimkynia
dyrektor/dyrektorkaдиректор/директоркаdyrektor/dyrektorka
dyżurny/dyżurnaчерговий/черговаczerhowyj/czerhowa
fizyk/fizyczkaфізик/фізкиняfizyk/fizkynia
geograf/geografkaгеограф/географиняheohraf/heohrafynia
higienista/higienistkaгігієніст/гігієністкаhihijenist/hihijenistka
historyk/historyczkaісторик/історкиняistoryk/istorkynia
informatykінформатикinformatyk
informatyczkaінформатикиняinformatkynia
kierowca/kierującaводій/водійкаwodij/wodijka
księgowy/księgowaбухгалтер/бухгалтеркаbuchhalter/buchhalterka
kucharz/kucharkaкухар/кухаркаkuchar/kucharka
matematyk/matematyczkaматематик математикиняmatematyk/matematkynia
muzyk/muzyczkaмузикант/музиканткаmuzykant/muzykantka
nauczyciel/nauczycielkaвчитель/вчителькаwczytel’ wczytel’ka
ochroniarz/ochroniarkaохоронець/охоронницяochoroneć/ochoronnycia
opiekun/opiekunkaопікун/опікункаopikun/opikunka
pan/paniпан/паніpan/pani
pedagog/pedagożkaпедагог/педагогиняpedahoh/pedahohynia
pielęgniarz/pielęgniarkaбрат медичний/сестра медичнаbrat medycznyj/sestra medyczna
plastyk/plastyczkaмитець/мисткиняmyteć/mystkynia
polonista/polonistkaполоніст/полоністкаpolonist/polonistka
psycholog/psycholożkaпсихолог/психологиняpsycholoh/psycholohynia
sekretarz/sekretarkaсекретар / секретаркаsekretar/sekretarka
sprzedawca/sprzedawczyni w sklepikuпродавець/продавчиняprodaweć/prodawczynia
stażysta/stażystkaстажист/стажисткаstażyst/stażystka
szatniarz/szatniarkaгардеробний/гардеробницяharderobnyj/harderobnycia
WF-ista / WF-istkaфізкультурник / фізкультурницяfizkul’turnyk/fizkul’turnycia
wicedyrektor/ wicedyrektorkaзаступник директора/ заступниця директораzastupnyk dyrektora/ zastupnycia dyrektora
woźna/woźnyприбиральник/ прибиральницяprybyralnyk/prybyralnycia
wychowawca / wychowawczyniвихователь/вихователькаwychowatel’/wychowatel’ka
akwariumакваріумakwarium
biurkoробочий стілroboczyj stil
dekoracjeдекорdekor
doniczkaгорщикhorszczyk
drzwi (otworzyć/zamknąć)двері (відкрити/закрити)dweri (widkryty/zakryty)
dywanкилимkylym
dzwonekдзвінокdzwinok
firankaфіранкаfiranka
fotelм’яке кріслоmjake krislo
gablotaвітринаwitryna
gąbkaгубкаhubka
globusглобусhlobus
kalendarzкалендарkalendar
kluczeключіkljuczi
komputerкомп’ютерkompjuter
konewkaполивалкаpolywalka
kosz na śmieciсмітникsmitnyk
kredaкрейдаkrejda
krzesłoкріслоkrislo
krzesło obrotoweповоротне кріслоpoworotne krislo
książkiкнижкиknyżky
lampaлампаlampa
ławkaпартаparta
mapaкартаkarta
markerмаркерmarker
odtwarzaczпрогравачprohrawacz
oknoвікноwikno
parapetпідвіконникpidwikonnyk
plakatплакатplakat
podłogaпідлогаpidloha
projektorпроекторproektor
pufпуфpuf
regałкнижкова полицяknyżkowa polycia
segregatorпідшивкаpidszywka
stółстілstil
sufitстеляstelia
szafaшафаszafa
szafkaшафкаszafka
ścianaстінаstina
ścierkaганчіркаhanczirka
tabletпланшетplanszet
tablicaдошкаdoszka
tablica korkowaкоркова дошкаkorkowa doszka
tablica multimedialnaінтерактивна дошкаinteraktywna doszka
telewizorтелевізорtelewizor
umywalkaумивальникumywal’nyk
wieszakвішалкаwiszalka
wieża stereoстерео колонкаstereo kolonka
zabawkiіграшкиihraszky
żarówkaлампочкаlampoczka
żyrandolлюстраljustra

Lista kategorii / Перелік предметів